00:00
00:00
8 سال پیش

شاهد درد

پیشرو

550
کلافگی

پیشرو

8 3K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

۴۲۰

پیشرو

11 1K

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

21 50K

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

5 558

فریبندگی

پیشرو

12 3K

جنگ و بیزنس

پیشرو

14 1K