00:00
00:00
2 سال پیش

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

1K
سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 5K

باید عوض شم

پیشرو

13 1K

سفری بی انتها

پیشرو و امزیپر

15 3K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

5 558

دنباله دار

پیشرو

19 3K

بمب

پیشرو و اوج

11 5K

چاقال نامه

پیشرو

22 4K

خدا نزدیک شد

پیشرو

15 1K