00:00
00:00
4 سال پیش

تنهایی

پیشرو و بیگرض

4K
اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

رپر قدیمی

پیشرو

12 865

میتونی

فرید و پیشرو

12 1K

میلیاردر

پیشرو

5 2K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 759

نوجوونی

پیشرو و اوج

12 4K

سیانور نخور

پیشرو

24 2K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

16 4K

Whoops, looks like something went wrong.