00:00
00:00
4 سال پیش

تنهایی

پیشرو و بیگرض

4K
داش شایان

پیشرو و آسفالت

6 1K

سکوت

پیشرو

15 1K

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

13 1K

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

9 2K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

10 1K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

16 2K

جهنمی

تاج و پیشرو

9 1K