00:00
00:00
4 سال پیش

تنهایی

پیشرو و بیگرض

4K
بازم کلان

پیشرو و هیچکس

13 3K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

14 1K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 5K

خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

15 1K

یادت نیست

پیشرو و اوج

7 903

دنباله دار

پیشرو

19 3K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

20 3K