00:00
00:00
9 ماه پیش

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

1K
سیانور نخور

پیشرو

24 2K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

11 772

باور

پیشرو و آوا

16 964

لوبیای سحرآمیز

پیشرو

14 2K

میتونی

فرید و پیشرو

12 1K

اقیانوس

پیشرو و آوا

12 3K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 759

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

5 767

Whoops, looks like something went wrong.