00:00
00:00
8 سال پیش

تو پنج قاره

پیشرو و ساتراپ و قائم و قدر

114
قلب شیر

پیشرو

5 2K

بمب

پیشرو و اوج

5 4K

یادت نیست

پیشرو و اوج

4 166

شوک

پیشرو

5 3K

باور

پیشرو و آوا

5 158

سیانور نخور (جدید)

پیشرو

1 7K

میتونی

فرید و پیشرو

4 288

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

3 4K