00:00
00:00
10 سال پیش

زندانی

پیشرو و متضاد

869
مغز رپ

پیشرو

4 2K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

7 212

سکوت

پیشرو

4 167

در آن سو

پیشرو

3 217

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

2 258

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

4 180

سرگذشت

پیشرو و ادیب

4 3K

۷

پیشرو

53 1K