00:00
00:00
11 سال پیش

زندانی

پیشرو و متضاد

2K
پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

12 1K

باور

پیشرو و آوا

18 1K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

17 6K

نوجوونی

پیشرو و اوج

12 4K

جهنمی

تاج و پیشرو

9 1K

فانوس

پیشرو

16 4K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 5K