00:00
00:00
9 ماه پیش

نورافکن

پیشرو

30K
شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

12 940

نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

11 1K

نوجوونی

پیشرو و اوج

12 4K

توتول

پیشرو

43 249K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 4K

تنهایی

پیشرو و بیگرض

10 4K

خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

13 1K

رپر قدیمی

پیشرو

12 870