00:00
00:00
1 سال پیش

اُم

پیشرو و اوج

30K
خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

24 3K

در آن سو

پیشرو

18 2K

اقیانوس

پیشرو و آوا

13 3K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

سیانور نخور

پیشرو

26 3K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

8 796

باید عوض شم

پیشرو

15 1K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

10 1K