00:00
00:00
5 سال پیش

از نو

آوا با همراهی رضا پیشرو و علی اوج

980
توتول

رضا پیشرو

56 250K

اوین

آرتا با همراهی کوروش و سامی لو و رضا پیشرو

0 17

جنگ و بیزنس

رضا پیشرو با همراهی علی تیره و آروین اسمش و روهام

19 2K

روشن

عرفان و رضا پیشرو

2 77

رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

7 647

در آن سو

رضا پیشرو با همراهی ایسامما

18 1K

زئوس

رضا پیشرو

0 49

سرگذشت

رضا پیشرو با همراهی مجید ادیب

16 4K