00:00
00:00
8 سال پیش

چاقال نامه

رضا پیشرو

4K
پس لاشخور نباش

هیچکس با همراهی رضا پیشرو و ساتراپ و علی اوج

13 1K

فانوس

رضا پیشرو با همراهی پدرام طعنه

17 4K

روشن

عرفان و رضا پیشرو

2 77

نفس آروم

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و دلاور

12 2K

سیانور نخور

رضا پیشرو

26 3K

شوگر ددی

رضا پیشرو با همراهی شایان آسفالت

17 2K

آبی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

0 45

قلب شیر

رضا پیشرو

15 3K