00:00
00:00
7 سال پیش

شاه تهران

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

2K
خدا نزدیک شد

رضا پیشرو

15 1K

قلب شیر

رضا پیشرو

16 3K

سایفر

آوا با همراهی علی اوج و رضا پیشرو و قدر

6 5K

در آن سو

رضا پیشرو با همراهی ایسامما

19 1K

کلافگی

رضا پیشرو

8 3K

پاشو پاشو

رضا پیشرو و علی اوج

12 3K

ضد ضربه

میلاد اس و رضا پیشرو

1 146

سیانور نخور

رضا پیشرو

26 3K