00:00
00:00
4 سال پیش

قلب شیر

رضا پیشرو

3K
نوجوونی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

13 4K

رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

7 647

گرگ

حصین با همراهی رضا پیشرو و امیر تتلو

19 1K

کلمه‌ی عبور

رضا پیشرو و علی اوج با همراهی حصین و صادق

20 3K

مغز رپ

رضا پیشرو

13 3K

سفری بی انتها

پیشرو با همراهی امزیپر

15 3K

جرقه

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و قدر

41 3K

نیلوفر آبی (جدید)

رضا پیشرو

23 3K