00:00
00:00
2 سال پیش

کسی حواسش به تو نیست

رضا پیشرو

7K
ما با همیم

بهرام با همراهی رضا پیشرو

15 1K

بازم کلان

هیچکس با همراهی رضا پیشرو

17 3K

اقیانوس

آوا با همراهی رضا پیشرو

13 3K

سکوت

رضا پیشرو

16 1K

پاشو

کامیار با همراهی رضا پیشرو

13 282

سرگذشت

رضا پیشرو با همراهی مجید ادیب

17 4K

نوجوونی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

15 4K

سایفر

آوا با همراهی علی اوج و رضا پیشرو و قدر

6 5K