00:00
00:00
2 سال پیش

میتونی

فرید با همراهی رضا پیشرو

2K
توتول

رضا پیشرو

69 250K

رنگ یاقوت

۰۱ با همراهی رضا پیشرو

19 1K

چاقال نامه

رضا پیشرو

28 4K

جنگ مغز

رضا پیشرو با همراهی فری

9 2K

پس لاشخور نباش

هیچکس با همراهی رضا پیشرو و ساتراپ و علی اوج

14 1K

ضد ضربه

میلاد اس و رضا پیشرو

1 148

پسر ابن سینا

رضا پیشرو

1 139

رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

8 778