00:00
00:00
5 سال پیش

اقیانوس

آوا با همراهی رضا پیشرو

3K
فریبندگی

رضا پیشرو

14 3K

جرقه

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و قدر

41 3K

باید عوض شم

رضا پیشرو

14 1K

مغز رپ

رضا پیشرو

13 3K

یادت نیست

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

7 990

تنهایی

رضا پیشرو با همراهی ساتراپ

14 4K

ضد ضربه

میلاد اس و رضا پیشرو

0 17

قلب شیر

رضا پیشرو

15 3K