00:00
00:00
9 سال پیش

پشت دیوار

علی اوج و رضا پیشرو

1K
پاشو پاشو

رضا پیشرو و علی اوج

12 3K

روشن

عرفان و رضا پیشرو

4 386

مغز رپ

رضا پیشرو

14 4K

فانوس

رضا پیشرو با همراهی پدرام طعنه

18 4K

در آن سو

رضا پیشرو با همراهی ایسامما

19 1K

دنباله دار

رضا پیشرو

22 4K

کما

رضا پیشرو با همراهی آوا و شاهین فلاکت و علی اوج

15 5K

اوین

آرتا با همراهی کوروش و سامی لو و رضا پیشرو

2 169