00:00
00:00
9 سال پیش

رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

766
داش شایان

رضا پیشرو با همراهی آسفالت

9 1K

زندانی

رضا پیشرو با همراهی متضاد

9 2K

آژیر پلیس

فربد ولچر با همراهی رضا پیشرو

2 146

کارا زیاده

سیناب با همراهی رضا پیشرو و عرفان

4 314

جیب بابا

رضا پیشرو با همراهی هیچکس

17 2K

شیرا رو زمینن

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

17 1K

بازم کلان

هیچکس با همراهی رضا پیشرو

17 3K

گرگ

حصین با همراهی رضا پیشرو و امیر تتلو

19 1K