00:00
00:00
11 ماه پیش

راک آ چاک

مهراد هیدن و رضا پیشرو

15
خون اژدها

رضا پیشرو با همراهی مهدی روهام

15 2K

نوجوونی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

13 4K

یادت نیست

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

7 990

شیرا رو زمینن

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

14 1K

سفری بی انتها

پیشرو با همراهی امزیپر

15 3K

پازل

رضا پیشرو

10 3K

مغز رپ

رضا پیشرو

13 3K

توتول

رضا پیشرو

56 250K