00:00
00:00
10 سال پیش

سفری بی انتها

پیشرو با همراهی امزیپر

3K
بمب

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

13 5K

رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

8 766

نفس آروم

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و دلاور

13 2K

لوبیای سحرآمیز

رضا پیشرو

18 3K

اوین

آرتا با همراهی کوروش و سامی لو و رضا پیشرو

2 161

زندانی

رضا پیشرو با همراهی متضاد

9 2K

شوگر ددی

رضا پیشرو با همراهی شایان آسفالت

18 2K

رنگ یاقوت

۰۱ با همراهی رضا پیشرو

18 1K