00:00
00:00
4 سال پیش

شوک

رضا پیشرو

4K
تنهایی

رضا پیشرو با همراهی ساتراپ

14 4K

یادت نیست

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

9 1K

سیانور نخور

رضا پیشرو

26 3K

نوجوونی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

15 4K

کلمه‌ی عبور

رضا پیشرو و علی اوج با همراهی حصین و صادق

23 3K

از نو

آوا با همراهی رضا پیشرو و علی اوج

12 1K

شیرا رو زمینن

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

17 1K

دنباله دار

رضا پیشرو

22 4K