00:00
00:00
10 سال پیش

سیانور نخور

رضا پیشرو

3K
نوجوونی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

15 4K

تنهایی

رضا پیشرو با همراهی ساتراپ

14 4K

سایفر

آوا با همراهی علی اوج و رضا پیشرو و قدر

6 5K

رپر قدیمی

رضا پیشرو

14 1K

پسر ابن سینا

رضا پیشرو

1 132

داش شایان

رضا پیشرو با همراهی آسفالت

9 1K

جنگ و بیزنس

رضا پیشرو با همراهی علی تیره و آروین اسمش و روهام

20 2K

اشتباه محض

رضا پیشرو با همراهی فرید

9 2K