00:00
00:00
12 سال پیش

زندانی

رضا پیشرو با همراهی متضاد

2K
میتونی

فرید با همراهی رضا پیشرو

21 2K

اشتباه محض

رضا پیشرو با همراهی فرید

9 2K

راک آ چاک

مهراد هیدن و رضا پیشرو

3 156

مغز رپ

رضا پیشرو

14 4K

باید عوض شم

رضا پیشرو

14 1K

کما

رضا پیشرو با همراهی آوا و شاهین فلاکت و علی اوج

15 5K

نامه های خالی

رضا پیشرو با همراهی رضایا و صفر تایم

8 1K

شیرا رو زمینن

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

17 1K