00:00
00:00
بازم کلان

هیچکس با همراهی رضا پیشرو

25 2K

نیلوفر آبی

رضا پیشرو با همراهی میثم

12 2K

یه شب سرد

رضا پیشرو

12 2K

سیانور نخور

رضا پیشرو

12 2K

Mohammad bzorgi

...

1 ماه پیش
Mohammad bzorgi

سلام محمد رضای عزیز. میدونیم که تو رو مجبور میکنن اما هر وقت ناراحت از کارایی شدی که از اجبار انجام میدی، اما هرگز اینطوری نمیمونه! آره ؛ اون روز خوب هم میاد! پیروزی ما از سال 2022 میلادی،آغاز میشه....
این هشدار من بود، نسبت به جریان ایلومیناتی!

1 ماه پیش
pixof

allaho akbar

2 هفته پیش